Suomeksi / På Svenska

Boende

asuminenByte av delägare

En ändring av aktieinnehavet ska registreras i bostadsaktiebolagets delägarförteckning. Vid aktieaffär ska du skicka disponenten en kopia av köpebrevet, intyg om betald överlåtelseskatt och en kopia av aktiebrevet med anteckning om överlåtelse. I andra situationer behöver disponenten andra dokument; bouppteckning, avtal om avvittring osv. Fråga disponenten vilka dokument som behövs i vilken situation. Meddela också disponenten om du själv flyttar in i lägenheten eller om det är fråga om en placeringsbostad. Delägaren ska meddela bostadsaktiebolaget namnen på de invånare som flyttar in i lägenheten. Kontakta disponenten också för att vatten-, parkerings-, bastu- och dylika avgifter ska kunna fastställas för lägenheten.

Inflyttning

 • gör en flyttningsanmälan till disponenten eller underhållsbolaget
 • ring elbolaget för att ändra elavtalet
 • ta i god tid reda på hur du överför nätförbindelsen
 • gör en officiell adressändring på posten

Råd för ett gott och trivsamt boende

I bostadsaktiebolaget har i regel godkänts ordningsregler för att säkerställa boendetrivseln för husets invånare. Alla ska med sitt uppförande och även på annat sätt ta husets övriga invånare i beaktande. Invånarna ska se till att också deras gäster efterföljer dessa ordningsregler.

Lägenheter

Stör inte grannarna i lägenheten. Särskilt kl. 22.00–07.00 ska buller undvikas.

 • sköt lägenheten noggrant
 • anmäl genast läckage till disponenten eller underhållsbolaget
 • rengör golvbrunnen och vattenlåsen i lavoaren och diskbänken regelbundet
 • lägg inte sådant avfall i avloppen som kan täppa till eller skada dem
 • byt ut diskmaskinens utloppslang minst med 10 års intervall (försäkringsbolagets rekommendation)
 • vädra bostaden snabbt med korsdrag vintertid
 • se till att balkongen hålls snygg och skotta snön från den vintertid

Ventilation

Fastigheten har antingen maskinell eller självdragsventilation.

Spisfläktar som kopplas till frånluftskanalerna få inte installeras i efterhand. En spisfläkt som cirkulerar luften och har ett aktivkolfilter får installeras ovanför spisen men inte kopplas till frånluftskanalen (anmälan om renovering i lägenheten). Rengör ventilen regelbundet, ventilens reglage får inte justeras.

Anmäl omedelbart om du upptäcker fel

Om du upptäcker fel i bostaden, gör omedelbart en anmälan om dem till gårdskarlen eller disponenten.

Avfallshantering

Hushållsavfall och övrigt skräp ska föras inpaketerat till avfallskärlen. Därutöver ska instruktionerna för avfallssortering beaktas. Invånarna ska se till att själva transportera bort annat än hushållsavfall. Miljöskadligt avfall ska föras till de platser som avfallsmyndigheterna reserverat för dem.

Hemförsäkring

Det är bra att skaffa en hemförsäkring för ditt lösöre och din egendom. Bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring täcker skador på fastighetens konstruktioner, men den ersätter inte egendomsskador, eftersom hemförsäkringen täcker dem. Ta reda på villkoren för din hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag.

Husdjur

Utanför lägenheterna måste husdjur hållas kopplade. De får inte störa husets invånare eller gäster eller smutsa ner byggnaden eller tomten. Det är förbjudet att rasta djur på lekplatser och i deras omedelbara närhet.

Uppvärmning

Hus med vattenburen centralvärme har oftast termostatiska radiatorventiler. De är justerade så att termostaten håller en jämn temperatur i rummet. Termostatventilerna får inte täckas över med gardiner eller stora möbler, eftersom detta stör termostatens funktion.

Brandvarnare

 • Brandvarnare är obligatoriska i alla bostadslägenheter och innehavaren av bostaden är förpliktad att skaffa en brandvarnare och underhålla den.
 • För bostadens varje påbörjad 60 kvadratmeter på varje våning ska det finnas minst en brandvarnare.
 • Kom ihåg att byta batteriet regelbundet.

Parkering

Parkering av fordon är tillåtet med tillstånd av fastigheten endast på för ändamålet reserverade och märkta platser. Det är inte tillåtet att lämna bilens elledning att hänga från stolpen och luckan måste alltid vara låst.

Elapparater

Elapparater får installeras och repareras endast av behöriga montörer. Invånarna ansvarar för att byta säkringar och lampor.

Rökning

Enligt tobakslagen och huset ordningsregler är det förbjudet att röka i fastighetens alla gemensamma och allmänna utrymmen.

Ansvarsfördelning

I lagen om bostadsaktiebolag föreskrivs om ansvarsfördelningen gällande reparationer och underhåll mellan bostadsaktiebolaget och delägaren se länkar.

Gemensamma utrymmen

När ytterdörrarna är stängda ska man se till att de låses när man går genom dem. Vid användning av gemensamma utrymmen och områden utomhus ska man iaktta renlighet och ordning. På grund av brandsäkerheten får saker förvaras endast i för dem reserverade utrymmen – inte i gångar.